Strona główna | BranżaNowa publikacja DAFA. Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów

Nowa publikacja DAFA. Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, powstałe w 2006 roku postawiło sobie za jeden z głównych celów podniesienie jakości wykonywanych lekkich obudów budynków poprzez określenie standardów wykonania. W tym celu w końcu 2007 roku DAFA rozpoczęła wydawanie publikacji zawierających informacje techniczne, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne korzystając z doświadczeń krajów o dłuższej tradycji wykorzystania w budownictwie elementów lekkiej obudowy.

Stowarzyszenie DAFA jest członkiem prestiżowych i opiniotwórczych stowarzyszeń branżowych, w tym niemieckiego IFBS. Od powstania IFBS w 1966 roku organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące zakresu produkcji, projektowania, montażu, konserwacji i użytkowania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Opracowania te są znane w Zachodniej Europie, a w Niemczech są podstawowym narzędziem w rozstrzyganiu sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji pomiędzy stronami. Stowarzyszenie DAFA korzysta z praw członka IFBS i przenosi myśl techniczną zawartą w tamtejszych opracowaniach w postaci tłumaczeń do swojej biblioteki.

Podczas konferencji „DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy” w czasie tegorocznych targów BUDMA w Poznaniu zaprezentowane zostały najnowsze „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”.

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej Lekka Obudowa pod redakcją Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka, przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA.

Są one pierwszą częścią praktycznego podręcznika dla projektantów, wykonawców i inwestorów, którego zadaniem jest poprawa jakości wykonania ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. (Zawierająca atlas detali część 2 jest aktualnie w opracowaniu.)

Pod pojęciem blach fałdowych autorzy polskiego opracowania rozumieją wytwarzane przemysłowo elementy samonośne z metalowych cienkościennych elementów giętych na zimno (np. panele ścienne, płyty warstwowe, blachy trapezowe lub faliste, panele na rąbek lub blachy na rąbek zaciskany – wykonane przemysłowo). To założenie, jak również zakres opracowania został przyjęty zgodnie z przetłumaczoną na język polski źródłową publikacją „IFBS Fachregeln des Metallleichtbaus – Planung und Ausführung” Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS.

Opracowanie polskiego wydania „Wytycznych projektowania i wykonania lekkich obudów ścian i dachów” ma na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy, która niekiedy jest rozproszona pomiędzy poszczególnymi podmiotami procesu budowlanego. Na bazie współpracy z doświadczonymi przedstawicielami producentów elementów lekkich obudów, projektantami i wykonawcami stworzyliśmy opracowanie będące kompendium wiedzy w tym zakresie wykonawstwa. „Wytyczne…” systematyzują fachowe nazewnictwo, zawierają poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy. W trakcie opracowywania publikacji autorzy musieli pominąć pewne części z oryginalnych wytycznych niemieckich, ponieważ są w nich zawarte zagadnienia różnie rozwiązywane w Polsce i w Niemczech. Opracowanie polskie jest natomiast poszerzone i uzupełnione o szczegółowe dane (m.in. normy, przepisy, wytyczne) obowiązujące w Polsce.


W czasie prac nad „Wytycznymi…”autorzy zauważyli, że mimo dużego postępu wiedzy teoretycznej i praktycznej w naszym kraju w zakresie lekkiej obudowy są jeszcze kwestie wymagające dalszej wspólnej pracy naukowców oraz praktyków z zakresu produkcji, projektowania i wykonawstwa.

Do takich obszarów należą kwestie związane z fizyką budowli, m.in.:
a)    konwekcja powietrza przez przegrodę,
b)    praktyczne problemy związane z projektowaniem, wykonaniem i użytkowaniem tarcz wykonanych z blach fałdowych,
c)    dostępność dla projektantów niezbędnych danych dotyczących parametrów technicznych blach fałdowych i łączników.

Naszą intencją było, aby z „Wytycznych …” korzystali w trakcie procesu budowlanego projektanci, architekci i konstruktorzy, bezpośredni wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy. Opracowanie przeznaczone jest także dla inwestorów, użytkowników, rzeczoznawców oraz ekspertów opiniujących projekty i wykonawstwo. W publikacji zawarto m.in.:
  • definicje występujących pojęć – kilkadziesiąt definicji uzupełnionych rysunkami,
  • spis polskich, niemieckich i europejskich przepisów, dokumentów i normatywów obowiązujących w opracowanym obszarze budownictwa,
  • wyszczególnienie warunków, jakim powinna odpowiadać organizacja budowy oraz proces realizacji robót od podpisania umowy i rozpoczęcia budowy do odbiorów końcowych oraz okresu gwarancyjnego,
  • określenie wymagań technicznych dla materiałów i robót w trakcie wykonywania lekkiej obudowy dachów i ścian od blach fałdowych po łączniki.
Dokumenty o umownej nazwie „Wytyczne” są przełożeniem zapisów normowych na codzienną praktykę inżynierską. Zawierają one pojęcia, rozwiązania i praktyki, które stały się już standardami zweryfikowanymi przez życie.

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy zawartej w niniejszej publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.


dr inż. Paweł Fiszer
mgr inż. Michał Wilk
Stowarzyszenie DAFA


Źródło: Dachy, nr 6 (210) 2017
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się